top of page

Voice of the Customer คืออะไร?


voice of customer

Voice of the Customer คืออะไร?

Voice of the Customer (VoC) หรือ เสียงของลูกค้า หมายถึง กระบวนการรวบรวมความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ของลูกค้า โดย VoC สามารถมาในหลายรูปแบบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การวิจัยตลาด หรือการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์


ประโยชน์ของ Voice of the Customer

1. การปรับปรุงการบริการ และ ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่ได้จาก Voice of the Customer ช่วยให้องค์กรสามารถทำความเข้าใจปัญหา และความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม


2. การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

การรับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความเห็นของพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


3. การรักษาลูกค้า

ลูกค้าที่รู้สึกว่าองค์กรหรือแบรนด์ใส่ใจ และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขามีแนวโน้มที่จะภักดีต่อแบรนด์ (Brand Royalty) และไม่เปลี่ยนไปใช้บริการหรือสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งการรักษาลูกค้าเก่ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ ดังนั้นการใช้เครื่องมือ VoC เพื่อรักษาลูกค้าเดิมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และช่วยในการประหยัดต้นทุนอีกด้วย


4. การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

การใช้ข้อมูลจาก VoC เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถช่วยให้องค์กรสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น บริษัทหนึ่งอาจค้นพบจาก VoC ว่าลูกค้าต้องการให้ปรับปรุงการบริการหลังการขาย จึงตัดสินใจพัฒนากลยุทธ์ของบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการได้มากกว่าคู่แข่ง


5. การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาจใช้ข้อมูลจาก VoC ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นvoice of customer คืออะไร


วิธีการรวบรวมข้อมูล Voice of the Customer

การรวบรวมข้อมูล VoC สามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่

1. การสำรวจความคิดเห็น

การใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถรวบรวมข้อมูลได้ในปริมาณมากและใช้เวลาน้อย แบบสอบถามสามารถส่งทางอีเมลหรือให้ลูกค้าทำแบบออนไลน์ได้


2. การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ลูกค้าเป็นวิธีที่สามารถเจาะลึกข้อมูลได้มากกว่าการใช้แบบสอบถาม เนื่องจากสามารถถามคำถามเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหา, ความรู้สึก รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ การรีวิวสินค้าหรือความคิดเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์


4. การใช้ระบบ Feedback Management System

ระบบการจัดการข้อเสนอแนะหรือ Feedback Management System เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

บทสรุปเกี่ยวกับ Voice of the Customer

" Voice of the Customer (VoC) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า การใช้ VoC ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด "


 

17 views0 comments

Comments


bottom of page